Privacybeleid

Laatste versie: 30 september 2021

1. Definities 

In dit privacy statement worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:

1.1.        Virtual Sales Recruiter: Jobdigger B.V. en theMatchBox B.V.

2. Virtual Sales Recruiter en persoonsgegevens

In dit privacy statement beschrijft Virtual Sales Recruiter hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen aanbieden van hoogwaardige en veilige producten en diensten aan klanten en belangstellenden.

Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden verwerkt Virtual Sales Recruiter persoonsgegevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. In beide gevallen verwerkt Virtual Sales Recruiter de gegevens overeenkomstig de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

3. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Virtual Sales Recruiter de door u zelf verstrekte dan wel beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst dan wel persoonsgegevens die zijn verstrekt bij getoonde interesse in onze producten en diensten of gegevens die afkomstig zijn uit marktonderzoek.

Als verwerker verwerkt Virtual Sales Recruiter persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. 

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt door Virtual Sales Recruiter plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

toestemming; 
uitvoering van een overeenkomst; 
wettelijke verplichting; 
gerechtvaardigd belang.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, arbeidsmarkt vacatureonderzoek, juridische zaken en intern beheer.

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Virtual Sales Recruiter verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst met de klant.
Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten.
Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortgelijke activiteiten.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Arbeidsmarkt vacatureonderzoek.
Het analyseren van het gebruik en de functionaliteit van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.).
Het ontdekken van trends om (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten en diensten te ontwikkelen dan wel onze bestaande producten en diensten te optimaliseren

7. Delen met derden

Virtual Sales Recruiter deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door Virtual Sales Recruiter in het kader van haar bedrijfsvoering.
In geval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Indien deze derden conform de AVG worden aangemerkt als verwerker, zal Virtual Sales Recruiter schriftelijke afspraken met hen maken. Door Virtual Sales Recruiter ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van Virtual Sales Recruiter.

8. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens die worden verzameld door Virtual Sales Recruiter worden opgeslagen op een server van ofwel Virtual Sales Recruiter zelf, een leverancier of beiden. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Virtual Sales Recruiter ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen zoals vermeldt in de AVG.

9. Bewaartermijnen

Virtual Sales Recruiter bewaart persoonsgegevens zolang:

Een klantrelatie met Virtual Sales Recruiter aanwezig is of u interesse blijft tonen voor de producten en/of diensten van Virtual Sales Recruiter.
Virtual Sales Recruiter wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren.
Virtual Sales Recruiter op grond van noodzakelijkheid en gerechtvaardigd belang uw gegevens moet bewaren.

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Virtual Sales Recruiter van u heeft vastgelegd en aan wie Virtual Sales Recruiter uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die Virtual Sales Recruiter als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Ingeval Virtual Sales Recruiter als verwerker voor een andere partij werkzaam is dan dient u vragen over uw recht op inzage en overige rechten aan deze partij te richten.

Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren.
Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens.
Het recht op beperking van betreffende verwerking(en).
Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Virtual Sales Recruiter.

Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze administratie. Virtual Sales Recruiter zal binnen de wettelijke termijn reageren. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

11. Intrekken toestemming

In het kader van het gebruik van producten en diensten van Virtual Sales Recruiter, alsmede in geval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid onderaan ieder bericht dat u ontvangt.

12. Beveiliging

Virtual Sales Recruiter heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

Partners

De Virtual Sales Recruiter is een gezamenlijke oplossing van theMatchBox en Jobdigger. De matchingmogelijkheden van theMatchBox en de arbeidsmarkt- en vacaturedata van Jobdigger zorgen samen voor een optimaal inzicht in de arbeidsmarkt. De Virtual Sales Recruiter kan worden geïntegreerd in vrijwel alle ATS’ers, zodat recruiters de oplossing eenvoudig kunnen inzetten binnen hun bestaande processen.

Via vrijwel elk ATS-systeem is het mogelijk de Virtual Sales Recruiter geïntegreerd te gebruiken.