Algemene Voorwaarden

Versie 30 november 2021

 Algemene Voorwaarden van Virtual Sales Recruiter

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:

1.1.        Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en eventuele bijlagen daarbij.  

1.2.        Dienst: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten of werkzaamheden van Virtual Sales Recruiter.

1.3.        Virtual Sales Recruiter: Jobdigger B.V. en theMatchBox B.V.

1.4.        Intellectuele eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, knowhow en octrooirechten.

1.5.        Opdrachtgever: de wederpartij van Virtual Sales Recruiter.

1.6.        Overeenkomst: de overeenkomst tussen Virtual Sales Recruiter en Opdrachtgever, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de door Opdrachtgever geaccepteerde offerte strekkende tot levering van Diensten door Virtual Sales Recruiter aan Opdrachtgever.

1.7.        Software: de in de Overeenkomst gespecificeerde software van Virtual Sales Recruiter en/of derden.

Artikel 2. Algemeen 

2.1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Virtual Sales Recruiter. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover de uitvoering van de Overeenkomst tevens inhoudt het (door)leveren van producten en/of diensten van derden zijn de relevante (algemene) voorwaarden van de desbetreffende derden van toepassing, mits de toepasselijkheid daarvan door Virtual Sales Recruiter is medegedeeld aan Opdrachtgever en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die kennis te nemen. In afwijking van de vorige zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van Opdrachtgever om te voldoen aan de voornoemde mededelingsverplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 althans 6:235 lid 3 BW.

2.2.        Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de Overeenkomst. Voor Overeenkomsten die langs elektronische weg (bijvoorbeeld via e-mail) tot stand komen, geldt dat die eerst tot stand komen nadat de opdracht door Virtual Sales Recruiter schriftelijk is bevestigd. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien en nadat deze expliciet schriftelijk zijn bevestigd door Virtual Sales Recruiter.

2.3.        Door Virtual Sales Recruiter uitgebrachte offertes zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave in een offerte verplicht Virtual Sales Recruiter niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4.        Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of verbindend zou zijn, wordt die bepaling vervangen door een bepaling waarvan inhoud en strekking zo veel mogelijk overeenkomt met inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling. Het voorgaande heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

2.5.        Virtual Sales Recruiter is bevoegd deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Zij treden in werking na de bekendmaking, of op een latere datum zoals in de bekendmaking is vermeld.

2.6.        De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden evenals de verplichtingen uit de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn ook na beëindiging of afloop van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden. 

Artikel 3. Uitgangspunt van dienstverlening: partnership

3.1.        Virtual Sales Recruiter wenst met haar klanten op basis van een partnership-gedachte te werken, waarbij over en weer rekening wordt gehouden met elkaars redelijke belangen. Deze wederkerigheid brengt met zich mee dat Virtual Sales Recruiter en Opdrachtgever elkaar te allen tijde behulpzaam zullen zijn om te trachten het maximale resultaat uit de onderlinge samenwerking te behalen.

3.2.        Opdrachtgever realiseert zich echter dat Virtual Sales Recruiter voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van (de goede werking van) producten en/of diensten van derden en/of de medewerking van Opdrachtgever.

  1. Van Virtual Sales Recruiter mag in dit kader worden verwacht dat zij de verantwoordelijkheid neemt over datgene waarover zij beslissende controle kan uitoefenen. Zo staat Virtual Sales Recruiter in voor de kwaliteit van de Software en haar Diensten die zij ter beschikking stelt en levert, in die zin dat die zullen voldoen aan de afspraken in de Overeenkomst. Virtual Sales Recruiter kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor delen van de dienstverlening waarover zij geen controle heeft, zoals dat de Software en haar Diensten altijd bereikbaar zullen zijn. 
  2. Virtual Sales Recruiter verwacht in het licht van de partnerschip-gedachte dat Opdrachtgever zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Dit houdt onder meer in dat Opdrachtgever verantwoordelijk is voor: (a) zijn eigen technische netwerkinfrastructuur alsook de beveiliging daarvan, welke infrastructuur ook zal blijven voldoen aan de eisen die Virtual Sales Recruiter daar in de Overeenkomst eventueel  stelt en/of bijstelt; (b) het tijdig verlenen van alle medewerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten en verplichtingen door Virtual Sales Recruiter; (c) het instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Virtual Sales Recruiter verschaft.

3.3.        De door Virtual Sales Recruiter  genoemde (lever)termijnen zijn gebaseerd op de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Virtual Sales Recruiter bekend waren. Tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst zijn (lever)termijnen geen fatale termijnen. Overschrijding van een (lever)termijn leidt derhalve niet automatisch tot verzuim van Virtual Sales Recruiter.

3.4.        Verzuim van Virtual Sales Recruiter kan slechts ontstaan nadat Opdrachtgever Virtual Sales Recruiter  een reële laatste kans geeft door middel van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Virtual Sales Recruiter ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Virtual Sales Recruiter adequaat kan reageren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.        Virtual Sales Recruiter zal de in de Overeenkomst vastgelegde Software en/of Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking stellen onder de voorwaarden zoals beschreven in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de toepasselijke aanvullende gebruiksvoorwaarden.

4.2.        Virtual Sales Recruiter spant zich er redelijkerwijs voor in aan haar verplichtingen te voldoen. Virtual Sales Recruiter kan echter niet garanderen dat de Software en/of Diensten te allen tijde zonder beperkingen, onderbrekingen, gebreken of storingen zullen functioneren.

4.3.        Indien Virtual Sales Recruiter op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden uitvoert die buiten de inhoud of omvang van de in de Overeenkomst overeengekomen prestaties vallen, dan zullen deze werkzaamheden als meerwerk voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de overeengekomen tarieven althans gebruikelijke tarieven van Virtual Sales Recruiter.

Artikel 5. Fair Use Policy (FUP)

5.1.        Virtual Sales Recruiter berekent jaarlijks het gemiddeld dataverbruik en aantal downloads per type klant. Op basis van het berekende gemiddeld verbruik per type klant (zoals starter, middelgrote intermediair of grote uitzender) wordt jaarlijks door Virtual Sales Recruiter de limiet aan dataverbruik en downloads vastgesteld die een type klant mag gebruiken. Indien door Virtual Sales Recruiter bij Opdrachtgever een (structureel) hoger gebruik dan gemiddeld gemeten wordt, dan behoudt Virtual Sales Recruiter zich het recht voor het betreffende account van Opdrachtgever af te sluiten dan wel meerkosten in rekening te brengen. 

Artikel 6. Overmacht 

6.1.        Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is Virtual Sales Recruiter niet aansprakelijk voor enige schade, noch gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade het gevolg is van of indien partijen gehinderd worden door overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de elektriciteitsvoorziening en/of communicatienetwerken, computervirussen, en al dan niet toerekenbare tekortkoming van door Virtual Sales Recruiter ingeschakelde derden, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de macht van Virtual Sales Recruiter liggen.

6.2.        Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden of met zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien sprake is van een situatie van overmacht, zal de partij die zich daarop beroept daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij zo spoedig mogelijk mededeling doen.

Artikel 7. Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

7.1.        De (initiële) looptijd van de Overeenkomst is bepaald in de Overeenkomst. Wanneer daarin geen looptijd is bepaald, heeft de Overeenkomst een looptijd van één (1) jaar. Tenzij anderszins is overeengekomen wordt de duur van de Overeenkomst na afloop van de initiële looptijd automatisch verlengd met telkens één (1) jaar.

7.2.        Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de (verlengde) looptijd van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes (6) kalendermaanden. Voortijdige en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk.

7.3.        Onverminderd haar wettelijke rechten is Virtual Sales Recruiter bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot enige restitutie dan wel tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien: (a) Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de partnership-gedachte van artikel 3; (b) ten aanzien van Opdrachtgever al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend; (c) faillissement wordt aangevraagd of Opdrachtgever failliet wordt verklaard;  (d) indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

7.4.        Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt door middel van ontbinding en reeds prestaties ter uitvoering van de Dienst heeft ontvangen van Virtual Sales Recruiter, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever aantoont dat Virtual Sales Recruiter ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Virtual Sales Recruiter vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van een Dienst reeds naar behoren heeft uitgevoerd of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5.        Vanaf het moment van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden en op welke grond ook, zal Opdrachtgever – tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen ­– het gebruik van alle ter beschikking gestelde Software onmiddellijk staken en gestaakt houden.

Artikel 8. Vergoeding en betaling 

8.1.        De door Opdrachtgever aan Virtual Sales Recruiter verschuldigde vergoedingen voor de te leveren Software en/of Dienst(en) staan vermeld in de Overeenkomst.

8.2.        Alle door Virtual Sales Recruiter genoemde bedragen en tarieven zijn in euro, exclusief btw en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief reis- en verblijfkosten.

8.3.        Virtual Sales Recruiter behoudt zich het recht voor al haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per 1 januari te verhogen overeenkomstig de stijging van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek laatst gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer (CPI) ten opzichte van het prijsindexcijfer van 12 maanden daarvoor. 

8.4.        Opdrachtgever zal de verschuldigde vergoedingen binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum betalen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, is Opdrachtgever automatisch in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever automatisch over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de overige rechten van Virtual Sales Recruiter. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (waaronder in ieder geval begrepen incasso- en executiekosten) die door Virtual Sales Recruiter worden gemaakt om de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van factuurbedrag, met een minimum van € 250,00 per factuur. 

8.5.        Opdrachtgever dient eventuele klachten over facturen van Virtual Sales Recruiter binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Virtual Sales Recruiter kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de (juistheid en verschuldigdheid van de) factuur te hebben aanvaard. Indien Opdrachtgever zich beklaagt over een factuur heeft dat geen gevolgen voor de opeisbaarheid van de factuur noch voor de betalingstermijn daarvan. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.        De totale aansprakelijkheid van Virtual Sales Recruiter voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Virtual Sales Recruiter of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Virtual Sales Recruiter wordt uitgekeerd, althans tot maximaal het factuurbedrag (excl. btw). Indien sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van langer dan twaalf (12) maanden, is voornoemde vergoeding beperkt tot maximaal het bedrag dat over de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door Virtual Sales Recruiter is gefactureerd en is ontvangen. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 50.000,00 (vijftig duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Virtual Sales Recruiter aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

9.2.        Aansprakelijkheid van Virtual Sales Recruiter voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade anders dan genoemd in artikel 9.1 uit welken hoofde dan ook.

9.3.        De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van Opdrachtgever veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Virtual Sales Recruiter.

9.4.        De aansprakelijkheid van Virtual Sales Recruiter kan slechts ontstaan indien Opdrachtgever Virtual Sales Recruiter onverwijld per aangetekende brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Virtual Sales Recruiter ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Virtual Sales Recruiter adequaat kan reageren.

9.5.        Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan, bij Virtual Sales Recruiter meldt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1.    Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde Software, alsmede de door Virtual Sales Recruiter geleverde Diensten en de resultaten daarvan berusten uitsluitend bij Virtual Sales Recruiter en/of haar licentiegever. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, een en ander onder de voorwaarde van volledige en tijdige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en eventueel toepasselijke aanvullende gebruiksvoorwaarden.

10.2.    Tenzij anderszins is overeengekomen in de Overeenkomst mag Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Software uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken voor het daarmee in de Overeenkomst beoogde doel. Enig ander gebruik waaronder begrepen het ter beschikking stellen van de Software aan derden is zonder voorafgaande toestemming van Virtual Sales Recruiter niet toegestaan.

10.3.    Virtual Sales Recruiter vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat de Software van Virtual Sales Recruiter inbreuk zou maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever (a) Virtual Sales Recruiter onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Virtual Sales Recruiter. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Virtual Sales Recruiter verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Software heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Software van Virtual Sales Recruiter inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Virtual Sales Recruiter een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Virtual Sales Recruiter zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige Software, ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van Opdrachtgever. Indien Virtual Sales Recruiter naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal Virtual Sales Recruiter het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Virtual Sales Recruiter zal haar keuze in dit kader niet maken dan na overleg met Opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Virtual Sales Recruiter wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

10.4.    Het is Virtual Sales Recruiter toegestaan om het  merk, logo of naam van de Opdrachtgever te gebruiken in externe communicatie van Virtual Sales Recruiter tenzij er tussen partijen een non-disclosure agreement (NDA) of andere  geheimhoudingsverklaring is overeengekomen die dergelijk gebruik verbiedt. Indien gewenst en op schriftelijk verzoek zal Virtual Sales Recruiter het logo op de betreffende uiting weghalen, daarbij rekening houdend met de (commerciële) redelijke belangen van Virtual Sales Recruiter en de gevolgen die een verwijdering in het onderhavige geval zullen hebben voor Virtual Sales Recruiter. 

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens 

11.1.    In het kader van de dienstverlening van Virtual Sales Recruiter kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. Zo verwerkt Virtual Sales Recruiter mogelijk persoonsgegevens in het kader van de terbeschikkingstelling van Software, bijvoorbeeld omdat de authenticatiemiddelen (inloggegevens) van Opdrachtgever persoonsgegevens omvatten. Daarnaast maakt Virtual Sales Recruiter voor bepaalde dienstverlening, zoals specifiek Virtual Sales Recruiter Insight, gebruik van informatie uit openbare bronnen welke in een theoretisch geval persoonsgegevens omvatten. Virtual Sales Recruiter is in beide gevallen verwerkingsverantwoordelijke.

11.2.    In het privacy statement is nader uitgewerkt welke persoonsgegevens Virtual Sales Recruiter verwerkt. Het privacy statement is hier na te lezen. Virtual Sales Recruiter is gerechtigd het privacy statement tussentijds te wijzigen, in welk geval zij Opdrachtgever daarover zal informeren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om kennis te nemen van voornoemd privacy statement, alsmede eventuele wijzigingen daarvan.

11.3.    Indien Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan Virtual Sales Recruiter, staat zij in voor de rechtmatigheid van die verstrekking. Opdrachtgever zal betrokkenen voorafgaand aan de verstrekking wijzen op het privacy statement.

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen 

12.1.    Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Sales Recruiter staat het Opdrachtgever niet vrij zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Indien Opdrachtgever dat toch wil, kan Virtual Sales Recruiter voorwaarden verbinden aan haar toestemming. 

12.2.    Virtual Sales Recruiter is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Virtual Sales Recruiter zal Opdrachtgever binnen een redelijke termijn van een dergelijke overdracht op de hoogte stellen, met welke overdracht Opdrachtgever nu voor alsdan instemt.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

13.1.    Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2.    Alle geschillen, voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Virtual Sales Recruiter.  

Partners

De Virtual Sales Recruiter is een gezamenlijke oplossing van theMatchBox en Jobdigger. De matchingmogelijkheden van theMatchBox en de arbeidsmarkt- en vacaturedata van Jobdigger zorgen samen voor een optimaal inzicht in de arbeidsmarkt. De Virtual Sales Recruiter kan worden geïntegreerd in vrijwel alle ATS’ers, zodat recruiters de oplossing eenvoudig kunnen inzetten binnen hun bestaande processen.

Via vrijwel elk ATS-systeem is het mogelijk de Virtual Sales Recruiter geïntegreerd te gebruiken.